1תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות קבוצת ACE

 תאריך עדכון אחרון 01.01.2024

1. הגדרות

החברה - מולטי ריטייל גרופ בע"ממספר חברה 515546224או חברה אחרת שתהא בנעליה, בכל הקשור לניהול ו/או תפעול הרשת כהגדרתה להלן.

הרשת - רשת "אייס אוטו דיפו" על פי רשימת הסניפים המפורסמת באתר האינטרנט של הרשת.

אתר הסחר של החברה – https://www.ace.co.il/  ו/או כל אתר נוסף ו/או אחר כפי שיהיה ויחולו עליו הוראות תקנון זה על פי שיקול דעת החברה.

שירות לקוחות הרשת - שירות הלקוחות אשר פועל בימים א' עד ה' בין השעות [ג'ני להשלמה] וזמין במענה הטלפוני 079-3002400  או בדואר אלקטרוני aceservice@ace.co.il או בכתובת  משה לוי 11 ראשון לציון, מיקוד  7565828, ת.ד 4414.

חבר מועדון - כל אדם שהצהיר שגילו מעל 18 שנה, שמילא טופס בקשת הצטרפות למועדון ושילם דמי חבר בהתאם להוראות תקנון זה.

טופס הצטרפות - טופס בקשת הצטרפות עדכני למועדון, פיזי ו/או דיגיטלי כפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת, עליו יחתום/ חבר המועדון במועד הצטרפותו, לאחר מילוי כל הפרטים האישיים הנדרשים על ידי החברה בטופס.

דמי חבר - תשלום עבור החברות במועדון בסך של 9.90 ₪ נכון למועד תקנון זה ו/או כפי שייקבע ו/או יעודכן על ידי החברה מעת לעת כאמור בתקנון זה, אשרשולם על ידי חבר המועדון במועד ההצטרפות למועדון ו/או במועד חידוש חברות, על פי העניין.

 

2. מבוא

2.1. תקנון זה מסדיר את הכללים והתנאים לעניין ניהול והפעלת מועדון קבוצת אייס ובכלל זה את מערכת היחסים בין החברה לבין חברי המועדון. בהצטרפותו למועדון לרבות בחתימתו על טופס ההצטרפות מאשר חבר המועדון את הוראות תקנון זה ותחולתן ביחס לחברותו במועדון ולמערכת היחסים בינו לבין החברה

2.2. תקנון המועדון העדכני בכל מועד יפורסם בסניפי הרשת וכן, באתר האינטרנט של הרשת ובנוסף, ניתן יהיה לקבל העתק מהתקנון העדכני, ללא תשלום, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של הרשת. החברה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד פרסום התקנון המעודכן אשר יישא עליו את תאריך העדכון יחול בין הצדדים ויחייב את הצדדים הנוסח המעודכן. 

2.3. בכל נושא הקשור למועדון הלקוחות, לרבות לעניין קבלת תקנון מועדון הלקוחות ניתן לפנות לשירות לקוחות הרשת. 

2.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום, שתפורסם בסניפי הרשת וכן באתר האינטרנט של החברה ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהחברה והכל בכפוף להוראות כל דין ו/או למתן אפשרות לניצול כל הטבה ככל שתהיה לחברי המועדון במועד האמור

2.5. החברה תהא רשאית לעדכן בכל עת את סניפי הרשת ובכלל זה להוסיף סניפים נוספים לרשת ו/או לגרוע סניפים מהרשת, ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין כך.  

 

3. הצטרפות למועדון

3.1. זכות ההצטרפות למועדון מוקנית ללקוח פרטי בלבד,  שגילו מעל 18 שנה, אשר מילא טופס הצטרפות כהגדרתו לעיל, מסר את הפרטים הנדרשים בטופס ההצטרפות כשהם מלאים, נכונים ועדכניים, אישר קבלת דיוורים עם פרסומים, הטבות מבצעים ועדכונים מהחברה מעת לעת באמצעות מסרונים ו/או דוא"ל ו/או בכל אופן אחר ושילם דמי חבר למועדון אשר מקנים לו חברות במועדון לתקופה של 12 חודשים ממועד ההצטרפות (להלן: "תקופת החברות הראשונה"). 

3.2. המועדון אינו מיועד ללקוחות עסקיים ולא תוקנה זכות הצטרפות למועדון ללקוח עסקי.

3.3. חבר המועדון מאשר, כי ימסור לחברה פרטים מלאים, נכונים ועדכניים במסגרת טופס ההצטרפות וכי יעדכן את החברה, בהודעה בכתב לשירות הלקוחות של הרשת, על כל שינוי שיחול בפרטיו. החברה תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרפות למועדון במידה ולא נמסרו פרטים, או נמסרו בחלקם או באופן שאינו ברור. 

3.4. עדכון תאריך לידה - חבר מועדון המבקש לעדכן את תאריך הלידה שלו ברישומי החברה יפנה לשירות הלקוחות בבקשת עדכון כאמור. למען הסר ספק מובהר, כי הטבת יום הולדת לחברי המועדון ניתנת פעם אחת בכל שנת חברות במועדון ולא תינתן הטבה נוספת לחבר מועדון שעדכן את תאריך הלידה שלו לאחר שמימש את ההטבה האמורה ביחס לתאריך הלידה שהיה מעודכן ברישומי החברה עובר למועד עדכון תאריך הלידה שלו.

3.5. החברה תהיה רשאית לעדכן את שיעור דמי החבר, להגדיל או להפחית אותם ו/או לתת הטבות שונות במועד ההצטרפות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. חל שינוי בדמי החבר יעודכן השינוי בתקנון המועדון ויהיה תקף למצטרפים למועדון החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר האינטרנט של החברה. 

3.6. תשלום דמי חבר יקבע על פי השיעור הקבוע בתקנון במועד הצטרפות ו/או במועד חידוש חברות של כל חבר מועדון. התשלום יתבצע באמצעי התשלום המקובלים במועדון הלקוחות: מזומן ו/או כרטיס אשראי ו/או צ'ק. לא יתאפשר תשלום  בעסקת מועדון בתווי קנייה.

3.7. חבר המועדון לא יהיה זכאי להחזר ו/או להנחה ו/או להטבה כלשהי במידה וחל שינוי בשיעור דמי החבר ו/או בהטבות כלשהן הניתנות למצטרפים לאחר הצטרפותו למועדון ו/או למחדשים חברות על פי העניין, ולא תהיינה לחבר המועדון כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהחברה.

3.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות מכל סיבה שהיא וללא כל צורך לנמק את סירובה, ולכל המבקש להצטרף למועדון הלקוחות לא תעמוד כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 

4. חידוש וביטול חברות במועדון

4.1. בכפוף לאמור בסעיף 4.2 להלן, חידוש חברות לאחר תום תקופת שנת החברות הראשונה יהיה כרוך בתשלום דמי חידוש חברות כפי שיחול באותו מועד על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והחלטתה מעת לעת. החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית מעת לעת לקבוע כי חידוש חברות לא יחויב בתשלום דמי חידוש וכי הארכת החברות תתבצע באופן אוטומטי לכלל חברי המועדון ו/או לקבוע כי חידוש כאמור יחויב בדמי חידוש לרבות את שיעור דמי החידוש והכל כפי שיפורסם  על ידי החברה מעת לעת בקשר עם חידוש החברות. במועד חידוש חברות תהיה החברות כפופה להוראות התקנון העדכני באותו מועד ולחבר המועדון לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות לעניין זה, לרבות בגין שינוי בהטבות הניתנות לחברי המועדון על פי התקנון העדכני.

 4.3. ביטול חברות במועדון יתבצע בהודעה בכתב לשירות לקוחות הרשת. הודעה על ביטול חברות שתתקבל בתוך 14 יום ממועד בקשת ההצטרפות ו/או ממועד התשלום עבור חידוש חברות, תזכה את הלקוח בהחזר כספי עבור דמי החבר ששילם באותו מועד (וככל ששולמו דמי חבר בחידוש חברות), ובלבד שהלקוח לא מימש את הטבות המועדון במועד ההצטרפות ו/או במועד חידוש החברות. הודעת ביטול לאחר 14 יום מהמועדים האמורים לא תזכה את החבר בהחזר עבור דמי החבר ששילם.

4.4. בכל מקרה מובהר, כי ביטול חברות כאמור יעשה תוך 14 ימי עסקים מיום ההודעה בכתב לשירות לקוחות הרשת, והכל בכפוף לכך שמכתב כאמור התקבל בפועל על שירות הלקוחות של הרשת.

4.5.  החברה תהיה רשאית לבטל באופן מיידי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, חברות של חבר מועדון אשר הפר את הוראות תקנון זה ו/או פעל בדרך של מרמה, זיוף, הונאה, אי תשלום או פעולה אחרת ביחס לחברות במועדון לרבות שימוש לרעה בחברות במועדון הלקוחות ו/או לקנייה ברשת ו/או הפר את הוראות הדין ביחס לחברותו במועדון וכן לחסום ו/או לבטל לאלתר את כרטיס החבר שנמסר לו באופן שימנע ממנו שימוש בכרטיס.

4.6.  לחברי המועדון לא יינתן כפל הטבות למעט במקרה בו תקבע החברה במפורש לגבי מוצרים מסוימים ו/או הטבות מסוימות, כי חברי המועדון יהיו זכאים לכפל הטבות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. דהיינו, במעמד רכישת מוצרים ברשת  חבר המועדון לא יהא רשאי לקבל הטבות מועדון יחד עם הטבות נוספות בגין כרטיסי הנחה נוספים מכל סוג שהוא לרבות סוגים נוספים של כרטיסי מועדון. במקרה כאמור, חברי המועדון יידרשו לבחור במעמד רכישת מוצרים ברשת באיזו מן ההטבות האמורות  ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.

4.7. תנאי לקבלת ההטבות המוקנות לחברי המועדון הינו הזדהות חבר המועדון באמצעות מספר תעודת הזהות שלו או באמצעות מספר הטלפון הנייד עימו נרשם למועדון וכן הצגת תעודה מזהה בכל רכישה ברשת.

5. הטבות לחברי המועדון

5.1. החברה רשאית לקבוע הטבות והנחות שונות לחברי המועדון, וכן להעניק הטבות והנחות שונות לאוכלוסיות שונות ולהקים תתי מועדונים שונים לקבוצות יעד מסוימות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחברי המועדון לא יינתן כפל הטבות. דהיינו, במעמד רכישת מוצרים ברשת  חבר המועדון לא יהא רשאי לקבל הנחה בגין הטבת מועדון, ככל שקיימת יחד עם הטבה נוספת בגין כרטיסי הנחה נוספים מכל סוג שהוא לרבות סוגים נוספים של כרטיסי מועדון. במקרה כאמור, חברי המועדון יידרשו לבחור במעמד רכישת מוצרים ברשת באיזה מן  ההטבות האמורות ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.

5.2 מתנת הצטרפות

5.2.1   החברה תעניק למצטרפים חדשים מתנת הצטרפות בסך של 50 ₪ מתנה בגין קנייה מעל 100 ₪ (להלן: "מתנת ההצטרפות ). מתנת ההצטרפות ניתנת למימוש החל מיום לאחר ההצטרפות ועד לתום 31 ימים ממועד ההצטרפות בסניפי רשת אייס אוטו דיפו בלבד (למען הסר ספק מובהר, כי מתנת ההצטרפות אינה תקפה ברשת אייס אלקטריק ו/או באתרי הסחר האלקטרוני של החברה). תנאי לקבלת ומימוש מתנת ההצטרפות הינו כי כל מצטרף חדש כאמור אישר במועד ההצטרפות קבלת דיוור וחומרים פרסומיים מהחברה. לאחר השלמת תהליך ההצטרפות של חבר המועדון (מילוי טופס הצטרפות ומתן אישור דיוור כאמור וכן תשלום דמי חבר), המערכת תבצע טעינה אוטומטית של 50 ₪ לחשבון חבר המועדון על פי תעודת הזהות של חבר המועדון.

5.2.2   יובהר, כי ככל שחידוש החברות לא יהיה טעון תשלום דמי חידוש לא תינתן מתנת הצטרפות ו/או חידוש במועד כל חידוש חברות. מתנת חידוש חברות תינתן אך ורק בכפוף לתשלום דמי חידוש חברות וככל שיוחלט על כך על ידי החברה בכל מועד.

5.2.3   מובהר כי מתנת הצטרפות אינה חלה על רכישת מוצרים במחלקות הזכיינים, דהיינו בגין רכישת מוצרי אלקטרוניקה, מוצרי סלולר, מחסנים, מוצרי מחלקת תאורה "פלאש", מוצרי מחלקת שטיחים ופרקטים, רכישת מוצרים במחלקות זכייני מוסכי AUTODEPOT; על תשלום עלויות הובלה ו/או הרכבה של מוצרים שנרכשו ועל רכישת מוצרי אלקטרוניקה לרכב וצמיגים.

5.2.4   מתנת ההצטרפות הינה חד פעמית ובמידה ולקוח לא ינצל את מתנת ההצטרפות בתוך המועד הנקוב לעיל תתבטל מתנת ההצטרפות והוא לא יהא זכאי לממש את מתנת ההצטרפות.

5.2.5   תשלום עבור פריטים שנרכשו תוך קבלת מתנת ההצטרפות יתבצע באמצעי התשלום הנהוגים בחברה למעט תווי שי ו/או תווי קניה.

 5.3. חבר מועדון אשר לא מימש את ההטבות האמורות לעיל בתוך תקופת המימוש שלהן, מכל סיבה שהיא, יאבד את זכאותו לאותן הטבות ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא לרבות דרישת תשלום או פיצוי, בקשר לכך. 

5.4. מובהר, כי כל ההטבות הנ"ל הניתנות לחברי המועדון, יינתנו על הסכום שנותר לאחר הפחתת ההנחות להן זכאי חבר המועדון, ככל שיש כאלה.

5.5.  מובהר בזאת כי הטבות המועדון הקבועות המוענקות במסגרת החברות במועדון, אינן ניתנות למימוש באתרי הסחר של החברה. ככל שתינתן אפשרות אחרת למימוש גם באתרי סחר בעתיד, תינתן הודעה על כך בהתאם.

5.6. הטבות נוספות לחברי המועדון, לרבות מבצעים מיוחדים לחברי המועדון בלבד, הנחות ייחודיות וכיו"ב יינתנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.7. ההטבות הניתנות ו/או שיינתנו לחברי המועדון, לרבות הטבת הצטרפות ו/או חידוש חברות לא יקנו לחברי המועדון זכות לכפל הטבות ו/או לכפל מבצעים.

5.8. ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות יינתנו באותה עסקה בה הלקוח מצטרף / מחדש את חברותו במועדון ו/או בחודש יום ההולדת. לא ניתן לדחות את מועד קבלת ההטבה, הדבר אינו נתון לשיקול דעתו של הלקוח.  

5.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת. פירוט ההטבות העדכני יופיע בתקנון העדכני המתפרסם בכל עת בסניפי הרשת ובאתר האינטרנט של הרשת. לא יינתנו הטבות רטרואקטיבית על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון הלקוחות.

 

6. החלפה והחזרת מוצרים 

6.1. החזרה והחלפה של פריטים שנרכשו בהטבת מועדון בחנויות הרשת תתבצע על פי הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע - 2010. 

6.2. ההחזר הכספי שיינתן בגין החזרת פריטים יהיה עלות המוצר כפי ששולמה בפועל על ידי חבר המועדון, דהיינו מחיר המוצר לאחר הנחת ו/או הטבת המועדון.

6.3. ככל שהטבת המועדון שניתנה הייתה קבלת פריט במתנה תבוטל העסקה כנגד החזר פריט המתנה שניתן. לא הוחזר פריט המתנה יקוזז מחירו המלא של פריט המתנה במועד הרכישה מסכום ההחזר המגיע לחבר המועדון.

 

7. פרסום ודיוור לחברי המועדון

 7.1  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי חברי המועדון במסגרת ההצטרפות וכן כל מידע אחר אודות חברי המועדון אשר ייאסף אודותיהם במסגרת חברותם, יטופלו ויישמרו על-ידי החברה בהתאם להוראות הדין  ובהתאם  למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתרי הסחר של החברה  כפי שתעודכן מעת לעת על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

https://www.ace.co.il/privacy-policy

7.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר המועדון יהא אחראי לעדכן את החברה על כל שינוי בפרטי ההתקשרות עמו, לרבות כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו' על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו ועל מנת שיוכל ליהנות מהטבות מועדון הלקוחות. חבר מועדון לא יוכל להעלות טענות כלפי החברה בגין אי קבלת הטבות והנחות הניתנות במסגרת חברות במועדון הלקוחות אם שינה את פרטיו ביחס לפרטים שמילא בטופס ההצטרפות, אך לא עדכן כאמור לרבות במקרה בו לא ראה פרסומים המיועדים לכלל הלקוחות ולחברי המועדון במדיות השונות ו/או עקב כל סיבה ו/או מניעה אחרת שאינה תלויה בחברה. 

 

8. כללי

8.1. הוראות תקנון זה כפופות להוראות הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע ליישומו של תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

8.2. הוראות תקנון זה נכתבו לשם הנוחות בלשון זכר ומופנות לנשים ולגברים כאחד.

8.3. כל ויתור ו/או התנהגות של החברה בניגוד להוראות תקנון זה ייעשו לפנים משורת הדין בלבד ולא ייחשבו כוויתור על האמור בתקנון זה.

8.4. הודעות לחברי המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון הלקוחות לרבות אך לא רק בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצע, בתקנון זה ו/או ברשת ו/או בכל דבר ועניין ייעשו באמצעות דיוור ישיר לחברי המועדון ו/או באמצעות פרסום בסניפי הרשת ו/או באתר האינטרנט של הרשת וכן בכל אופן אחר שייקבע על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור. 

8.5. החברה לא תישא בכל אחריות למימוש ו/או לאי מימוש הטבות המועדון על ידי חברי המועדון ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לכל הוצאה ישירה ו/או עקיפה שייגרמו לחברי המועדון ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לחברות במועדון ו/או בקשר עם המועדון ו/או בקשר עם ההטבות במועדון ו/או בקשר לשיבושים שעלולים למנוע מימוש הטבות כאמור ו/או בשל אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל כוח עליון, וחברי המועדון מאשרים, כי הם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור.

8.6. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.