קשרי משקיעים באתר אייס

מולטי ריטייל גרופ בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהמשך להודעה בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ד', 22 במאי 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברח' משה לוי 11, ראשון לציון ("משרדי החברה"), החברה מודיעה כי ביום 15 במאי 2024 פרסמה דוח משלים בדבר הסרת נושא מס' 7 שעל סדר שיומה של האסיפה שהינו: תמחור מחדש ועדכון תנאי כתבי האופציה של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

לפיכך, על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר  של החברה, משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינויו מחדש של מר אורי עינן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (4) מינויו מחדש של מר גלעד שביט כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (5) מינויה מחדש של גב' טל גררה כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (6) מינויו מחדש של מר דניאל בן רעי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. 

לפירוט נוסף אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דו"ח זימון אסיפה משלים בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, שפורסמה על ידי החברה ביום ד', 15 במאי 2024, (אסמכתא מס' 2024-01-038065 ), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  http://maya.tase.co.il

ביתר הפרטים והמועדים לא חל שינוי.