קשרי משקיעים באתר אייס

מולטי ריטייל גרופ בע"מ ("החברה")

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

 

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ד', 16 באוגוסט 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברח' משה לוי 11, ראשון לציון ("משרדי החברה"). 

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון והצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022; (2) מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון (Deloitte), כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינוי מחדש של מר אורי עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת; (4) מינוי מחדש של מר גלעד שביט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת; (5) מינוי מחדש של גב' טל גררה כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת; (6) מינוי מחדש של מר דניאל בן רעי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, שפורסמה על ידי החברה ביום ב', 10 ביולי 2023, אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  http://maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה"). 

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הוא יום ב', 17 ביולי 2023 בתום יום המסחר.

מועד האסיפה הנדחית: יום ד', 23 באוגוסט 2023 בשעה 15:00 במשרדי החברה. 

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות המתוארות לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח המיידי. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.