תקנון גיפט קארד

תקנון כרטיס מתנה לרשתות אייס ואוטודיפו

1.              מולטי ריטייל גרופ בע"מ,המפעילה את רשת חנויות אייס ואוטודיפו (להלן: "מולטי ריטייל גרופ בע"מ" או "הרשתות", לפי העניין), מנפיקה כרטיסי מתנה נטענים המאפשרים למחזיק בהם רכישת מוצרים ברשתות בלא הגבלות .לא כולל אתר אייס, למעט כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "כרטיס המתנה" או "הכרטיס", לפי העניין).

2.              כרטיס המתנה

2.1.        כרטיס המתנה יטען בכל סכום שהרוכש מעוניין בכפוף לאמור לסעיף ‎2.2 להלן, אולם לא פחות מ- 50 ₪ ולא יותר מ- 500 ש"ח .הכרטיס מזכה את המחזיק בו, עד לגובה הסכום הטעון בו כדין לרכישות ברשתות (להלן בהתאמה: "כרטיס המתנה" ו- "ערכו הנקוב")  .

2.2.        הכמות המקסימלית של כרטיסי מתנה לרכישה ולהטענה בעסקה אחת היא 5 כרטיסי מתנה.

2.3.        רכישת כרטיס המתנה על ידי הלקוח תתאפשר באמצעות אמצעי תשלום אחד בלבד ולא ניתן יהיה לרכושו במספר אמצעי תשלום בעסקה אחת.

2.4.        "אמצעי תשלום" בסעיף זה- שיק, כרטיס אשראי (כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986) ומזומן. הרשתות יכבדו את כרטיס המתנה במהלך תקופת תוקפו כל עוד קיימת בו יתרה שטרם נוצלה.לא ניתן לרכוש עם כרטיס מתנה באתר אייס 

2.5.        הסכום המקסימלי הניתן למימוש כרטיס מתנה בעסקה אחת לא יעלה על 1,000 ש"ח. תוקפו של כרטיס המתנה הוא חמש שנים (5) מיום טעינת הכרטיס. לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף. 

2.6.        מדיניות החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס מתנה הינה כדלקמן – החזרת מוצר כאמור תתאפשר לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד רכישתו ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. ההחזר יבוצע באמצעות הנפקת שובר זיכוי בהתאם למדיניות מולטי ריטייל גרופ בע"מ ויחולו על שוברי הזיכוי כאמור הוראות הדין, לפי העניין.

3.              כללי

3.1.        כרטיס המתנה אינו ניתן להמרה למזומנים או להחזרה  ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בכרטיס.

3.2.         במקרה של גניבה / אובדן / השחתת הכרטיס, מחזיק הכרטיס לא יפוצה ודין גניבת כרטיס ו/או אבדן הכרטיס ו/או השחתת הכרטיס כדין אבדן מזומנים. מבלי לגרוע מהאמור, מולטי ריטייל גרופ בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, להחליף כרטיס שהושחת בכרטיס חלופי, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

3.3.       בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר כרטיס המתנה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

3.4.       שובר הטבה שעל פי החלטת מולטי ריטייל גרופ בע"מ ושיקול דעתה הבלעדי הושג במרמה ו/או הינו מזויף ו/או פגום באופן שלא ניתן לשימוש, לא יכובד.

3.5.        בירור היתרה למימוש בכרטיסי המתנה ניתן לביצוע בכל עת בקופות סניפי הרשתות בלבד.

3.6.         מולטי ריטייל גרופ בע"מ רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיס המתנה או לשנות את התנאים לגבי כרטיסי מתנה באופן שבו שינוי התנאים יחול על כרטיסי מתנה שיירכשו לאחר מועד השינוי.

3.7.        תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס המתנה ובין מולטי ריטייל גרופ בע"מ.

3.8.        התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של הרשתות ובכתובת משה לוי 11 ראשון לציון.

3.9.        תקנון זה יהא ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של מולטי ריטייל גרופ בע"מ, אולם שום שינוי לא ירע את תנאיהם של מחזיקי כרטיסים שנרכשו לפני השינוי.

3.10.     כרטיס מתנה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986. כל אדם המחזיק בכרטיס מתנה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל.

3.11.     במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.